ABLUO Syringe filter 25mm (Non Sterile)


특징

 • 하우징 재질 Acrylic, PP
 • 멤브레인 재질 CA, NY, PES, MCE, RC, PVDF,
 • PTFE (소수, 친수), PE, GF
 • 멤브레인 직경 25 mm
 • 하우징 직경 33 mm
 • 여과 면적 4.6 cm²
 • 허용 압력 5 bar
 • 포장 단위 비멸균 (500개 대용량 포장 및 50개 소분 포장)

용도

 • 일반적인 수용액 및 제균 여과
 • 크로마토그래피 샘플 전처리
 • 윤활유 및 유기용매 여과
 • 단백질 분석 및 정제
 • 세포 배양

상세정보

Material Pore size (㎛) Dimensions (mm) Packaging (ea) Note Product Number GVSK Number
CA 0.2 Ø25 500 FJ25ANCCA002DD01
CA 0.2 Ø25 50 12SF-4321
CA 0.45 Ø25 500 FJ25ANCCA004FD01
CA 0.45 Ø25 50 12SF-4331
CA 0.8 Ø25 500 FJ25ANCCA008ED01
CA 0.8 Ø25 50 12SF-4351
CA 1.2 Ø25 500 FJ25ANCCA012CD01
CA 1.2 Ø25 50 12SF-4371
CA 5 Ø25 500 FJ25ANCCA050PD01
CA 5 Ø25 50 12SF-4381
GF 0.7 Ø25 500 FJ25BNPGF007AD01
GF 0.7 Ø25 50 12SF-9341
GF 1 Ø25 500 FJ25BNPGF010AD01
GF 1 Ø25 50 12SF-9361
GF 1.2 Ø25 500 FJ25BNPGF012AD01
GF 1.2 Ø25 50 12SF-9371
GF 3.1 Ø25 500 FJ25BNPGF031AD01
GF 3.1 Ø25 50 12SF-9391
MCE 0.2 Ø25 500 FJ25BNPNC002AD01
MCE 0.2 Ø25 50 12SF-5321
MCE 0.45 Ø25 500 FJ25BNPNC004AD01
MCE 0.45 Ø25 50 12SF-5331
NY 0.2 Ø25 500 FJ25BNPNY002AD01
NY 0.2 Ø25 50 12SF-1321
NY 0.45 Ø25 500 FJ25BNPNY004AD01
NY 0.45 Ø25 50 12SF-1331
PE 0.2 Ø25 500 FJ25BNPPE002AD01
PE 0.2 Ø25 50 12SF-8321
PE 0.5 Ø25 500 FJ25BNPPE005AD01
PE 0.5 Ø25 50 12SF-8331
PES 0.2 Ø25 500 FJ25BNPPS002AD01
PES 0.2 Ø25 50 12SF-6321
PES 0.45 Ø25 500 FJ25BNPPS004AD01
PES 0.45 Ø25 50 12SF-6331
PTFE 0.2 Ø25 500 FJ25BNPPT002AD01
PTFE 0.2 Ø25 50 12SF-3321
PTFE 0.2 Ø25 500 Hydrophilic FJ25BNPPH002AD01
PTFE 0.2 Ø25 50 Hydrophilic 12SF-3321H
PTFE 0.45 Ø25 500 FJ25BNPPT004AD01
PTFE 0.45 Ø25 50 12SF-3331
PTFE 0.45 Ø25 500 Hydrophilic FJ25BNPPH004AD01
PTFE 0.45 Ø25 50 Hydrophilic 12SF-3331H
PVDF 0.2 Ø25 500 FJ25BNPPV002AD01
PVDF 0.2 Ø25 50 12SF-2321
PVDF 0.45 Ø25 500 FJ25BNPPV004AD01
PVDF 0.45 Ø25 50 12SF-2331
RC 0.2 Ø25 500 FJ25BNPRC002AD01
RC 0.2 Ø25 50 12SF-7321
RC 0.45 Ø25 500 FJ25BNPRC004AD01
RC 0.45 Ø25 50 12SF-7331