Nylon (NY) Membrane Filter


특징
  • 친수성
  • 높은 단계의 단백질 흡착
  • 대량의 시료를 신속하게 처리하는 용도에 적합
  • 균일한 미세 기공 구조, 일정한 유속과 유량
  • 친수성이 매우 높아 생물학적 공정에 부정적인 습윤 물질의 표면처리 불필요
용도
  • 일반적 수용액과 유기용매의 제균 및 여과
  • HPLC 시료 전처리에 유용
  • 의료용 필터 개발 및 접목에 유용

상세정보

Material Pore size (㎛) Dimensions (mm) Packaging (ea) Note Product Number
Nylon (NY) 0.1 13 100 Disk 1213760
Nylon (NY) 0.2 13 100 Disk 1213766
Nylon (NY) 0.45 13 100 Disk 1213774
Nylon (NY) 1.2 13 100 Disk 1213794
Nylon (NY) 5 13 100 Disk 1213810
Nylon (NY) 10 13 100 Disk 1213817
Nylon (NY) 20 13 100 Disk 1213801
Nylon (NY) 0.1 25 100 Disk 1213761
Nylon (NY) 0.2 25 100 Disk 1213768
Nylon (NY) 0.45 25 100 Disk 1213775
Nylon (NY) 0.6 25 100 Disk 1213782
Nylon (NY) 0.8 25 100 Disk 1213789
Nylon (NY) 1.2 25 100 Disk 1213796
Nylon (NY) 5 25 100 Disk 1213811
Nylon (NY) 10 25 100 Disk 1213818
Nylon (NY) 20 25 100 Disk 1213802
Nylon (NY) 0.45 37 100 Disk 1228824
Nylon (NY) 0.8 37 100 Disk 1214881
Nylon (NY) 1.2 37 100 Disk 1230356
Nylon (NY) 0.1 47 100 Disk 1213762
Nylon (NY) 0.2 47 100 Disk 1213769
Nylon (NY) 0.45 47 100 Disk 1213776
Nylon (NY) 0.45 47 100 Disk, Grid 1213825
Nylon (NY) 0.45 47 1000 Disk, Grid, Sterile 1220671
Nylon (NY) 0.6 47 100 Disk 1213783
Nylon (NY) 0.8 47 100 Disk 1213790
Nylon (NY) 1.2 47 100 Disk 1213797
Nylon (NY) 1.2 47 100 Disk, Grid 1214880
Nylon (NY) 5 47 100 Disk 1213812
Nylon (NY) 5 47 100 Disk, Grid 3048260
Nylon (NY) 10 47 100 Disk 1213819
Nylon (NY) 20 47 100 Disk 1213803
Nylon (NY) 0.1 90 25 Disk 1213763
Nylon (NY) 0.2 90 25 Disk 1213770
Nylon (NY) 0.45 90 25 Disk 1213778
Nylon (NY) 0.6 90 25 Disk 1213784
Nylon (NY) 0.8 90 25 Disk 1213791
Nylon (NY) 1.2 90 25 Disk 1213798
Nylon (NY) 5 90 25 Disk 1213813
Nylon (NY) 10 90 25 Disk 1213820
Nylon (NY) 20 90 25 Disk 1213807
Nylon (NY) 0.1 200 X 200 5 Sheet 1222859
Nylon (NY) 0.2 200 X 200 5 Sheet 1222858
Nylon (NY) 0.45 200 X 200 5 Sheet 1222857
Nylon (NY) 0.6 200 X 200 5 Sheet 1222856
Nylon (NY) 0.8 200 X 200 100 Sheet 1222855
Nylon (NY) 1.2 200 X 200 5 Sheet 1222854
Nylon (NY) 5 200 X 200 5 Sheet 1222851
Nylon (NY) 10 200 X 200 5 Sheet 1222852
Nylon (NY) 20 200 X 200 5 Sheet 1222853
Nylon (NY) 0.1 300 X 3000 1 Roll 1241477
Nylon (NY) 0.2 300 X 3000 1 Roll 1224690
Nylon (NY) 0.45 300 X 3000 1 Roll 1225982
Nylon (NY) 0.6 300 X 3000 1 Roll 3052148
Nylon (NY) 1.2 300 X 3000 1 Roll 1214956
Nylon (NY) 5 300 X 3000 1 Roll 1221441