Polypropylene (PP) Membrane Filter


특징
  • 소수성
  • 넓은 범위의 유기용매 여과에 적합
  • 전자, 화학, 정유, 도료 산업의 시료 여과에 적합
용도
  • 음용수 및 수처리 관련 생산의 전처리 여과에 적합
  • 제약, 식음료, 전자, 화학, 정유 산업의 공정 용수 전처리 여과에 적합
  • 일반적 수용액과 유기용매의 전처리 여과

상세정보

Material Pore size (㎛) Dimensions (mm) Packaging (ea) Note Product Number
Polypropylene (PP) 0.1 25 100 Disk 1222102
Polypropylene (PP) 0.2 25 100 Disk 1214238
Polypropylene (PP) 0.45 25 100 Disk 1212379
Polypropylene (PP) 1.2 25 100 Disk 1212390
Polypropylene (PP) 0.1 47 100 Disk 1214237
Polypropylene (PP) 0.2 47 100 Disk 1214239
Polypropylene (PP) 0.45 47 100 Disk 1212380
Polypropylene (PP) 1.2 47 100 Disk 1212391
Polypropylene (PP) 10 47 100 Disk 1225792
Polypropylene (PP) 0.1 90 25 Disk 1220824
Polypropylene (PP) 0.2 90 25 Disk 1214240
Polypropylene (PP) 0.45 90 25 Disk 1212381
Polypropylene (PP) 1.2 90 25 Disk 1212392
Polypropylene (PP) 0.1 90 5 Sheet 1225932
Polypropylene (PP) 0.1 90 1 Roll 1269206
Polypropylene (PP) 0.2 90 1 Roll 1224966