Polytetrafluoroethylene (PTFE) Membrane Filter


특징
  • 소수성
  • 넓은 범위의 유기용매 여과에 적합
  • 전자, 화학, 정유, 도료 산업의 시료 여과에 적합
용도
  • 음용수 및 수처리 관련 생산의 전처리 여과에 적합
  • 제약, 식음료, 전자, 화학, 정유 산업의 공정 용수 전처리 여과에 적합
  • 일반적 수용액과 유기용매의 전처리 여과

상세정보

Material Pore size (㎛) Dimensions (mm) Packaging (ea) Note Product Number
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 0.2 13 100 Disk 1215485
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 0.45 13 100 Disk 1215491
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 1 13 100 Disk 1215502
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 0.2 25 100 Disk 1215486
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 0.45 25 100 Disk 1215492
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 1 25 100 Disk 1215503
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 0.2 47 100 Disk 1215487
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 0.45 47 100 Disk 1215493
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 1 47 100 Disk 1215504
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 0.2 90 25 Disk 1215488
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 0.45 90 25 Disk 1215494
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 1 90 25 Disk 1215505
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 0.2 200 X 200 5 Sheet 3026028
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 0.45 200 X 200 5 Sheet 1237423
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 1 200 X 200 5 Sheet 1214443